Wat gaan we doen met 23 (Eneco)miljoen?

Containerwoningen? We moeten ons schamen!

Protest tegen sluiting bioscoop

Thuis reageren op politieke thema's

Samen beslissen over onze omgeving

Met z'n allen weten we meer!

Aktief in uw buurt of wijk!

Reageer op politieke thema's

previous arrow
next arrow
Slider

Visie

Actief en vooruit delen en bespreken van de politieke agenda met inwoners van de gemeente. De politieke agenda wordt op dit moment te eenzijdig door het politieke bestuur opgesteld en uitgevoerd. Bestuur en gemeenteraad hebben de neiging een incrowd te zijn en zich apart op te stellen. Burger-forum wil juist dat het bestuur van, voor en door de inwoners van de gemeente is. Om u zo een grotere invloed te geven op de samenstelling en uitvoering van de actuele politieke agenda. Lees meer hierover

Missie

Besturen voor en door de inwoners van de gemeente Castricum op een indirecte manier via een gemeenteraad eist van ons als uw vertegenwoordiger dat we veel vaker en veel kwalitatiever dan nu gebeurt, altijd voorafgaande aan beslissingen de mening van de betrokkenen vragen en mede daarop gebaseerd tot meningsvorming komen. Het belang van de inwoners van de gemeente staat zo altijd voorop.

In de politiek moet uw visie ook een stem krijgen

Burger-forum basis

We staan voor een radicale transformatie van de gemeentepolitiek. Onder andere door de afstand tussen inwoner en bestuur te verkleinen. Door het voor u makkelijker te maken invloed uit te oefenen. Door vaker en sneller te informeren hoe u over zaken denkt. Door eerst naar uw mening en die van uw mede- inwoners te vragen. Door die gegevens te verwerken tot deelbare informatie. Door toekomst- en grote lijnen gericht, te denken vanuit een visie. Die visie is pragmatisch en gooit ouderwetse termen als links en rechts overboord. Met een samenwerkingsgericht programma willen we de eenentwintigste eeuw instappen i.p.v. te blijven hangen in de problemen van de vorige eeuw.

Daarvoor moet veel op de schop o.a.: groenbeleving, infrastructuur, duurzaamheid, samenhang werk en wonen, ruimte om te wonen voor onze kinderen, uitplaatsen van ondernemingen uit woonwijken, samenhang toerisme en woonomgeving, fietsmobiliteit. We stellen geen voorzichtige hervorming voor, maar een radicale transformatie.

Heeft u een mening of visie die opgenomen moet worden in onze uitgangspunten? Laat het weten!

Beginselprogramma Burger-forum

Vragen en consulteren

De politiek moet midden in de samenleving staan. Politiek is geen elitair feestje. De politiek moet de samenleving dienen. De politieke arena is de uiting van een vertegenwoordigende democratie.

De gemeenteraad moet het geluid van de samenleving zijn. Daarom gaat Burger-forum op structurele basis in gesprek met (vertegenwoordigers van) de samenleving. Wat is het programma van de samenleving? Waaraan is behoefte en waaraan moet worden gewerkt?

Burger-forum heeft eigen beginselen en programmapunten. Wij zijn hierover constant in gesprek met de samenleving. Voor het vormen van meningen en het innemen van standpunten wordt heel goed geluisterd naar alle geluiden uit de samenleving.

Bij de manier van consultatie staan internet, Facebook en Twitter voorop. Daarnaast zijn er spreekuren en wijkbezoeken. De ledenvergaderingen zijn openbaar.

Fractieleden, steunfractieleden en bestuur zijn altijd te benaderen om over (prangende) kwesties te spreken.

De bereidheid om bestuurlijke verantwoording te dragen door een of meer wethouders te leveren voor een college van B&W is een uitgangspunt. Op deze manier kan het geluid van de samenleving nog duidelijker in de politieke arena doorklinken.

 

Duurzaamheid als basis 

Grondstoffen zijn schaars, milieuvervuiling schrijdt voort en de aarde warmt steeds meer op.  Klimaatwetenschappers waarschuwen voor de gevolgen van luchtvervuiling en zeespiegelstijging. Het is voor Burger-forum duidelijk dat we als totale samenleving in actie moeten komen om het tij te keren. Ook lokale samenlevingen met hun besturen moeten hieraan bijdragen.

Uitgangspunt voor duurzaamheidsbeleid is dat de gemeente binnen de grenzen van de mogelijkheden haar verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van klimaat en duurzaamheid.  Hierbij streven we naar evenwicht tussen menselijk welzijn, natuur & milieu en economische ontwikkeling.

Daarnaast is het onderwerp duurzaamheid stevig verankerd in de gemeentelijke plannen en beleidsvisies. Ook bij de uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte vormt duurzaamheid een belangrijk onderwerp. Voorbeelden hiervan zijn het toepassen van Ledverlichting in de openbare ruimte en de verduurzaming van het waterafvoersysteem.

Een lokaal duurzaamheidsbeleid waarvan energiebeleid onderdeel uitmaakt.

 

Sociaal maatschappelijke ontwikkelingen

Burger-forum hanteert sociaalliberale uitgangspunten. De zelfstandigheid en ontwikkeling van de individu staat voorop. Het individu dient zich in het samenlevingsverband verantwoord te kunnen ontplooien en aan dit verband een nuttige bijdrage te leveren. Inkomen, scholing en gezondheid zijn bij dit alles kernbegrippen.

Zorg

In de zorg acht Burger-forum het van belang dat ouderen hun zelfstandigheid zo lang mogelijk op een verantwoorde wijze moeten kunnen behouden. Goede thuiszorg is tegen aanvaardbare kosten/ bijdragen beschikbaar. Wanneer permanente zorg geboden is, wordt deze binnen de gemeentegrenzen geleverd.

Onderwijs

Goed onderwijs is een basisvoorwaarde voor het maatschappelijk functioneren van mensen. Binnen de gemeentegrenzen zijn verschillende vormen van basis- en voortgezet onderwijs beschikbaar. Wij willen deze voorzieningen in stand houden. Waar uitbreiding wenselijk is, verleent de gemeente medewerking.

Sport

Sport en beweging is goed voor lijf en leden en voor jong en oud. Burger-forum staat voor een actief bewegingsbeleid. Sportaccommodaties dienen in een optimale onderhoudstoestand te verkeren. Contributies van leden dienen in verhouding te zijn met de kosten die voor gebruikte accommodaties gemaakt worden. Deelname aan sportactiviteiten mag niet onmogelijk gemaakt worden door het niveau van de contributies.

Cultuur

Culturele activiteiten zijn een uiting van het ontwikkelingsniveau van een samenleving. Daarom is stimuleren van culturele activiteiten binnen de gemeentegrenzen een must. Dat hoeft niet altijd met geld (subsidie) te zijn. De bibliotheekvoorzieningen in de gemeente moeten we behouden.

Huisvesting

Op het terrein van de huisvesting zijn grote problemen. Voor jongeren is geen woonruimte in de sociale huursector beschikbaar. Koop is meestal geen optie. Hierdoor dreigen veel jongeren de gemeente te verlaten en ontstaat een scheefgroei in de bevolkingsopbouw. Van een natuurlijke doorstroming in het koopwoningenbestand is nog geen sprake. Bij het inrichten van woningbouwplannen wil Burger-forum een harde 50/50 huur/koop verhouding realiseren.

Ambtelijke organisatie

De Buch - organisatie zit op een verkeerd spoor. Burger-forum heeft er geen vertrouwen in dat de Buch tot realisering van de primaire doelstellingen zal kunnen komen. De gemeenschappelijke regeling voor de Buch - samenwerking heeft duidelijke kenmerken van een wurgcontract. Het beste voor de gemeente Castricum is om zich volledig uit de Buch - samenwerking terug te trekken. Het eigen ambtelijk apparaat zal in ere hersteld moeten worden. Dat kan, het is goedkoper en zal een betere kwaliteit leveren.

Beginnen bij de jeugd

Doel is om bij lange termijn gerichte beslissingen onze jeugd te betrekken. Het gaat immers om hen! Zij moeten ook later als ze werken in een fijne en duurzame omgeving leven, werken en wonen. Vandaar dat wij hen ook overal bij betrekken. Niet om zieltjes te winnen, maar om onze jeugd een mede beslissende rol te geven in wat hen ook aangaat. Bent u een docent die dit leuk vindt? Geef dan aan hoe we met elkaar tot een leuke manier voor de kids van beslissingen nemen komen. Leuk, interessant voor u en hen en super interessant voor ons om ook hun knowhow en ideeën mee te laten wegen in de beslissingen.

Onze jeugd, daar doen we het toch voor